Kdo jsme

Nadační fond Srdce na dlani si klade za cíl pomáhat dětem v dětských domovech, a to nejen po materiální stránce. Jedním z našich hlavních cílů je pomoci dětem snáze se integrovat do společnosti a překonat překážky, které jim často po opuštění domovů v životě vyvstanou. Za všechny zmiňme zpravidla nižší nebo neukončené vzdělání, menší motivaci „něčeho dosáhnout“, chybějící jakoukoliv podporu či absenci vhodných návyků a vzorů.
Nedáváme dětem pouze dárky, snažíme se je již během pobytu v dětském domově motivovat k lepším výkonům, podporovat ve vzdělání a poskytnout jim účinnou a smysluplnou podporu v průběhu i po jejich odchodu z domova do reálného života „tam venku“! Je pro nás důležité mít s dětmi osobní vztahy, naše pomoc je cílená, konkrétní a především dlouhodobá!

HISTORIE

Původní projekt Srdce na dlani byl založen Vítem Šubertem za podpory společnosti DELL Computer Czech v roce 2003, která přijala záštitu nad Dětským domovem Tisá. Domov byl toho času v havarijním stavu a bylo nutné jej nejdříve, skrze materiální podporu, kompletně zrekonstruovat. Projekt tak napomohl kompletně vybavit tento domov nábytkem, rozvést rozsáhlou počítačovou síť včetně počítačů a dalšího vybavení v celkové hodnotě cca 4.000.000,- Kč.

O rok později, roku 2004, se k tomuto nadačnímu projektu připojila firma Oracle Czech. Společnost Oracle obdobným způsobem dlouhodobě podporovala Dětský domov Černá Voda, kde kromě materiální podpory, obnovení vybavení a příspěvků dětem na prázdninové pobyty u moře nebo na horách, vytvářela zajímavé víkendové programy. Díky dlouhodobé spolupráci a zkušenostem lze dnes směle říci, že se podařilo stavebními úpravami vytvořit v domovech Tisá a Černá Voda téměř rodinné prostředí. 

Po čtyřletém úspěšném působení byl z tohoto nadačního projektu založen nadační fond Srdce na dlani, a to za pomoci těchto společností. Po předchozím úspěšném partnerství se společností LG Electronic CZ vstoupila v roce 2010 do NF SND společnost NESS Czech.

Od roku 2013 má nadační fond nového hlavní partnera, společnost DNS, která se od roku 2014 stala partnerem generálním. Téhož roku přibyl do nadační rodiny také další generální partner, a to společnost ADASTRA.

Za dobu společného působení zmiňované společnosti darovaly dětským domovům miliónové částky, což umožnilo významně renovovat tyto domovy a vybavit je technikou a zařízením na úrovni běžných domácností.

Zpočátku projektu Srdce na dlani se tedy pomoc dětským domovům soustředila zejména na materiální pomoc. Nyní, když jsou domovy potřebně vybaveny, se nadační fond zaměřuje na vzdělávání, rozvoj mimoškolních aktivit dětí, zážitkové programy, podporu budoucího profesního uplatnění dětí a zejména na období odchodu dětí z domova do reálného života za jeho zdmi.

Hlavní pilíře naší podpory jsou:

  1. Vytvoření a rozvoj rodinných buněk v malých dětských domovech. Tyto skupiny o pěti až osmi dětech jsou zaměřeny na vytvoření domácí, „rodinné“ atmosféry, s jejíž pomocí skrze vykonávání běžných domácích činností a prací, školní přípravy apod., vytváří příznivé klima přirozeného rozvoje dětí. Toto seskupení umožňuje dobrou komunikaci, navázání důvěryplných vztahů či prostor pro individuální řešení problémů. V případě sourozeneckých vazeb jsou tyto vazby podporovány, sourozenci jsou vždy ubytováni ve společné skupině a je podporován model chování, kdy starší pomáhají mladším.
  2. Podpora a rozvoj vzdělávání u dětí v dětských domovech je velmi složitou oblastí. Děti jsou často odebrané z rodin, kde nebylo dbáno o školní docházku a jejich motivace ke vzdělávání či motivace „něčeho dosáhnout“ bývá často velmi nízká. Nepříznivě rovněž působí genetická, zdravotní či sociální zátěž (např. drogově závislí rodiče, syndrom týraného dítěte, nevhodné vzory z biologické rodiny apod.)
  3. Zprostředkování / úhrada mimoškolních aktivit, kroužků, sportu atd. Děti dostávají prostor pro výběr aktivit, které je baví a kde mohou rozvíjet svůj talent. Snažíme se alternovat rodinnou podporu zájmových aktivit, kdy jsou děti z dětských domovů podporovány nejen nadací, ale také vychovateli k aktivnímu trávení volného času. Zaměřujeme se na úhradu kroužkovného, veškerých pomůcek a sportovních soustředění.
  4. Projekt Rok poté aneb příprava na opuštění domova přímo naléhá na jednu z nejkritičtějších oblastí problematiky dětských domovů, a sice přechod mezi prostředím domova a životem vně domova. Protože právě první rok bývá pro děti velice náročný, kritický a přináší i riziko rozhodnout o celém dalším životě dítěte, mnoho našich projektů směřuje k podpoře přípravy dětí pro praktický život mimo domov. Součástí této koncepce je také podpora vhodného profesního zaměření dětí, a tedy i studia.
  5. Pravidelná pomoc psychologů, pedagogů a poradců je vhodným (a někdy nezbytným) doplňkem péče o děti, které byly týrané, zneužívané nebo odebrané z nefunkčních rodin, mají obtíže ve vzdělávání (specifické potřeby učení, specifické poruchy chování, aj.), psychické či sociální problémy apod. Děti v dalších dospělých, se kterými přijdou do kontaktu, nachází nejen vychovatele, ale také důvěrníky, kterým se mohou svěřit se svými problémy.

Patronka SND Jitka Kocurová


jitka

Nar. 1979 ve Vlašimi. Vystudovala střední školu dopravního letectví. Již 20 let se pohybuje v českém showbusinessu jako modelka, herečka a moderátorka. Patronkou a velkou fanynkou nadačního fondu Srdce na dlani je téměř od jeho vzniku. Do vínku jí byl dán neutuchající optimismus a velké srdce. Miluje golf, jízdu na koni, lyžování. V současné době je na mateřské dovolené. Má dvě děti a jednoho manžela :-)

Správní rada a řídící výbor SND

Vít Šubert, CEO & Co-Founder, UP21


vitek

Nar. 1970 v Praze. Skoro 20 let působí v různých manažerských pozicích na trhu v ČR i v zahraničí. V současné době působí jako CEO & Co-Founder ve společnosti UP21. Založil nadační fond Srdce na dlani v roce 2003 a od té doby se aktivně věnuje jeho rozvoji a je členem správní rady fondu. Je spoluautorem Motivačního programu určeného pro děti z dětských domovů, který funguje již od roku 2004 a tvoří základ poslání nadačního fondu. Je ženatý a má 2 děti vlastní a 120 dětí nepřímo v DD :-)
Jiří Kysela, Managing director, Dell Computers


jiri

Narozen 1955 v Praze, po úspěšné kariéře programátora působí už více než 25 let v různých manažerských pozicích v IT a telekomunikacích. V současné době je generálním ředitelem společnosti Dell Česká republika, společnosti, která stála u zrodu nadačního fondu Srdce na dlani a po celou dobu jeho působení ho aktivně podporovala. V současné době se v roli člena správní rady zaměřuje jak na získávání dalších partnerů nadačního fondu, tak i na podporu hlavních programů nadačního fondu a v neposlední řadě na zapojení co nejširšího okruhu pracovníků Dell ČR do aktivní podpory dětí v patronátním dětském domově. Je ženatý a má tři děti.
Michaela Horáčková , Channel Account Manager, Dell Computers


jiri

Narozena 1979 v Praze, kde studovala Hotelovou školu a později dálkově Anglistiku. Od roku 2005 pracuje ve společnosti Dell, kde kromě práce v sales měla možnost strávit 3 roky na “ozdravném pobytu” J  jako asistenka GM Jirky Kysely, což ji přivedlo k Nadaci.  Za tuto příležitost je vděčná a je pyšná, že od té doby má i spousta dalších jejích kolegů v Dellu srdce na dlani a pomáhají společně Nadaci jak dobrovolnickou účastí na akcích, tak i pravidelnými finančními příspěvky. Hnacím motorem a nekonečným zdrojem energie je pro ni dcera Ema, která ji v nadační práci podporuje a motivuje. Volný čas tráví kromě dcery s přítelem Honzou, má ráda hory a divadlo.
Pavel Kysela, CEO, Adastra CZ

pavel
Nar. 1977 v Praze. 18 let působí v oblasti IT poradenství, nejdříve na pozici konzultanta, později na obchodních a manažerských pozicích. Nyní zastává roli generálního ředitele konzultační společnosti Adastra. Adastra se účastnila a účastní celé řady projektů, které mají za cíl pomáhat znevýhodněným jedincům i skupinám. V roce 2014 se Adastra stala generálním partnerem nadačního fondu Srdce na dlani. Z pozice člena správní rady si Pavel klade za cíl aktivně pomoci zapojení dětí z dětských domovů do samostatného života.
Petr Kuliš, Výkonný ředitel, DNS


petr

Narozen v roce 1970 v Praze. Již více jak 20 let působí na různých manažerských pozicích na českém trhu ICT. V současné době je výkonným ředitelem společnosti DNS, která je od roku 2013 partnerem nadačního fondu. Jako člen správní rady se kromě jiného snaží o aktivní zapojení dobrovolníků do zájmových aktivit dětí v dětských domovech. Ve volných chvílích nejraději vyráží do přírody ať již v pohorkách nebo běžeckých botách.
Kateřina Míčková, Marketing Teamleader, DNS


katerina

Narozena v roce 1988 ve Zlíně. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Politologie, ale od svých profesních počátků působí v oblasti marketingu a PR. V distribuční společnosti DNS a.s., která je od roku 2014 jedním z generálních partnerů fondu, vede marketingový tým. Jako zástupce člena správní rady se mimo jiné snaží o aktivní podporu dětí v dětských domovech a o zapojení dobrovolníků z řad kolegů. Nadační pomoc je pro ni zásadní věc a je velmi ráda, že může být její součástí. Ve volných chvílích jezdí nejraději na koni, hraje (plážový) volejbal, golf a lyžuje.
Tereza Stopková, Výkonná ředitelka, Srdce na dlani, nadační fond


tereza

V roce 2007 využila nabídku na řízení a  vedení nadačního fondu Srdce na dlani.  Nabídku vnímala jako velkou výzvu, ale na problematiku dětí a práci s nimi se velmi těšila. Časem pochopila, že na konfrontaci s reálným prostředím života dětí z dětských domovů nemůže být člověk nikdy dostatečně připravený, ale na straně druhé může pomoci měnit jejich osudy. Tato práce Tereze přináší vnitřní rovnováhu, poučení a životní nadhled. Zavedla oblíbený projekt Prázdninové praxe, pedagogicko-psychologickou péči o děti v domovech a mnoho dalšího.  Inspiraci k rozvoji své činnosti čerpá u svých dětí,  starší dcery Sáry a malého Sebastiena.
Anna Berdychová, Srdce na dlani, nadační fond – čestný člen

Anna1
V roce 1998 se poprvé v životě vydala do Dětského domova v Tisé, kde za firmu Dell předávala první vybavení pro „počítačovou učebnu“ pro děti.  A to byl začátek krásného, někdy náročného, ale trvalého  vztahu, který přetrvává dodnes. Anna má více než dvacetileté pracovní zkušenosti v zahraničních korporacích v oblasti řízení financí a nyní se věnuje vlastní konzultantské firmě a jejím novým profesním koníčkem je i koučování. A protože koučování je také o zvyšování vnitřní motivace, chtěla by svými poznatky přispět ke zdokonalování Motivačního programu pro děti z dětských domovů.
Eva Pavlíčková, Srdce na dlani, nadační fond – revizorka


EVA II