Projekty

Motivační program

Záměrem Motivačního programu je vedení dětí k větší zodpovědnosti ve studiu, v přístupu ke svým spolužákům, kamarádům a ke svému okolí. Děti jsou hodnoceny systémem bodování ve třech kategoriích – komplexní školní úspěšnost, mimoškolní aktivity a chování, a za dosažené výsledky obdrží finanční odměnu. Více o projektu

Pomáhejte motivovat děti k lepším výkonům s námi! Přispějte do Motivačního programu konkrétnímu dítěti libovolnou částkou pod příslušným variabilním symbolem! 100% této částky bude použito k úhradě odměn v rámci motivačního programu!

Kroužkovné

Mimoškolní činnosti jsou nadačním fondem Srdce na dlani velmi podporovány a tvoří jeden z pilířů její pomoci v domovech. Nadace proplácí dětem kroužkovné včetně všech potřebných pomůcek. Není důležité, zda má dítě či dospívající zájem sportovní, hudební nebo jakýkoliv jiný. Důležité je, aby vhodným způsobem využívalo svůj volný čas a aby jej tato činnost bavila!

Pomoz mu do života!

Projekt Pomoz mu do života! vznikl počátkem roku 2014. Je zaměřen jako další z programů na aktivní a efektivní pomoc dospívajícím v jednom z nejtěžších období jejich života – v době přechodu z ústavní výchovy v dětském domově do samostatného života „tam venku“.
Více o projektu

Projekt prázdninové praxe

Cílem tohoto projektu je připravit děti na přechod ze školy do reálného pracovního prostředí. Dětem je zajištěna čtrnáctidenní praxe V Praze pokud možno podle oboru, který studují. Děti mají možnost nejen se setkat s reálným pracovním prostředí, ale také vyzkoušet si samostatný život vně dětského domova.
Více o projektu

Projekt pedagogicko-psychologické péče

Tento projekt probíhá od roku 2008 formou intervence psychologa či pedagogicko-psychologického poradce přímo v domovech, a to v pravidelném režimu nebo dle aktuálních potřeb. Projekt je zaměřený na osobnostní, sociální a etickou výchovu, komunikaci, porozumění sobě samému a druhým. Pomáhá dětem odstraňovat či zmírňovat specifické poruchy učení (dysgrafie, dyslexie, apod.), výchovné či osobní obtíže. U dětí má projekt velký ohlas, děti mají v psychologa důvěru a svěřují se mu se svými problémy, vnímají jej často jako důvěryhodného přítele „zvenčí“.
Více o projektu

Projekt Rok poté…

Projekt Rok poté… je zaměřen na podporu mladých dospělých, kteří domov již opustili. V tomto velmi rizikovém období se nadační fond Srdce na dlani snaží o poskytnutí maximální možné podpory každému, komu není lhostejný jeho vlastní osud a chce se na své životní dráze aktivně podílet.
Více o projektu

Startovací byt

Od června 2015 má nadační fond Srdce na dlani k dispozici tzv. startovací byt v Praze 4 – Michli. Byt má kapacitu až 4 osoby (2+1), je plně zařízený, hezký a velmi světlý. Díky tomuto projektu je možné nabídnout mladým dospělým, kteří odcházejí z dětského domova, jsou plnoletí a mají dokončené střední vzdělání (výuční list, maturita) bydlení v Praze za zvýhodněnou cenu, a to až na jeden rok.
Podpora bydlení je součástí projektu Rok poté a klade si za cíl usnadnit mladým lidem odcházejícím z DD vstup do reálného života. Našim klientům se tak nabízí možnost začít nový život v jiném městě, než z kterého pocházejí a začlenit se tak lépe do společnosti. Mladí lidé také dostávají možnost zvyknout si na samostatné bydlení, naučit se (s naší podporou) administraci vlastního bydlení (platba poplatků, péče o domácnost, domovní řád), ale také aktivně využít náš komplexní program Rok poté. Bydlení je dotováno nadačním fondem, nabízí tedy mladým lidem nejen možnost „ušetřené“ peníze využít jiným způsobem, ale také jim pomáhá překlenout případné období bez zaměstnání či poskytuje možnost přijmout pro začátek místo hůře placené. Tímto projektem se snažíme mladým lidem, kteří odcházejí z DD, poskytnout co nejširší možnou podporu na jejich cestě k samostatnosti.

Projekt Stipendium

Projekt Stipendium je zacílen na finanční podporu dospívajících od 15 let věku a na získání či prohloubení předem vytipovaných v životě uplatnitelných dovedností dětí. Projekt probíhá korespondenční formou pravidelně každý měsíc.
Více o projektu

Podpora na odchodnou až 15.000 Kč

Mladí dospělí mají možnost požádat správní radu nadace o příspěvek na odchod z DD až do výše 15.000 Kč. Podmínkou je ukončené střední vzdělání (výuční list nebo maturita), dobré chování v průběhu pobytu v domově a podaná žádost k rukám ředitelky nadačního fondu Srdce na dlani. Správní rada rozhodne zda a v jaké výši žadatel příspěvek obdrží.